Gå direkt till innehållet
Information

Cancerpatienter och coronaviruset – Frågor och svar 

14.09.2020
Vi har svarat på allmänna frågor gällande coronaviruset och cancer. Instruktionerna lever och förändras i takt med att kunskapen ökar.  Svaren och frågorna uppdateras i den takt vi får ny information. 

Uppdaterat 14.9.2020 kl. 15.55

Jag har cancer, hör jag till riskgruppen?

Du hör till riskgruppen om du har en aktiv cancersjukdom och/eller om du får behandling som sänker ditt immunförsvar. Ifall du någon gång har haft cancer, men blivit friskförklarad och inte längre får behandling som höjer infektionsrisken, hör du inte enligt de senaste uppgifterna till riskgruppen.

Varför är det farligt för en cancerpatient att bli smittad av coronaviruset?

Cancerbehandlingarna försvagar cancerpatientens immunförsvar. När immunförsvaret är nedsatt, är man mer mottaglig för smitta och löper större risk att bli allvarligt sjuk, än en person med normalt immunförsvar. 

Till exempel lokal strålbehandling av bröstcancer eller hormonbehandling av cancer påverkar inte märkbart immunförsvaret. Däremot försvagar cytostatikabehandlingar, antikroppsbehandling och immunonkologisk behandling patientens immunförsvar. Behandlingarna verkar individuellt på alla patienter och behandlingarna är inte heller lika i detta avseende. 

Cancerläkaren överväger noggrant vilken medicinsk vård som är trygg just för dig under coronaepidemin. Alla nödvändiga behandlingar genomförs även under coronaepidemin. I vissa fall kan man överväga att övergå till en lindrigare vårdform, ifall patienten redan svarat bra på medicineringen. 

Smittorisken ökar speciellt vid sådana behandlingar som sänker patientens immunsystem markant. Det handlar till exempel om tunga behandlingar för leukemi-, lymfkörtelcancer- och myelompatienter, och stamcellstransplantationer. 

Efter en vanlig cytostatikabehandling återhämtar sig immunförsvaret inom 1–3 månader och efter stamcellstransplantationer inom ca 6-12 månader. Det finns inte bevis på att en cancerpatient som blivit friskförklarad skulle ha ökad risk att drabbas av en svår infektion.

Jag blir behandlad med immunterapi, hur ska jag förhålla mig till coronaviruset?

Vid behandling av cancer ges antingen en specifik behandlingsform eller kombinationsbehandling. Du får information som gäller din behandling av vårdpersonalen, eftersom risken är olika beroende på behandlingsformen. I de immunologiska cancerbehandlingarna kan det uppstå infektionsreaktioner i olika organ, även i lungorna. Dessa infektionsreaktioner kan vara svåra att skilja från infektioner som orsakas av virus, urdjur eller bakterier. 

Ta kontakt med din läkare eller med vårdstället för ytterligare information.

Hör jag också till riskgruppen om jag endast varit med om en operation, men inte fått annan cancervård?

Ja, om du precis återhämtar dig från en canceroperation. Det är viktigt att du följer de instruktioner du får av vårdpersonalen efter ingreppet. Det är viktigt att du följer med hur du mår. Följ också myndigheternas anvisningar. Vid behov, ta kontakt med vårdpersonalen för mer information. 

Måste alla cancerpatienter hållas hemma?

Epidemiläget i Finland är för tillfället ganska stabilt, men vi har ändå fler fall än på sommaren, även massexponeringar har rapporterats. Speciellt personer som får vård som sänker immunförsvaret bör vara försiktiga och följa med det aktuella rekommendationerna från myndigheterna. 

Coronaviruset sprids främst genom droppsmitta, det vill säga när en person som bär på viruset nyser eller hostar. Viruset kan även i närkontakt spridas via beröring. Spridningen av viruset kan förebyggas genom god handhygien och genom att minimera onödig närkontakt med andra människor. När du rör dig ute, håll gärna säkerhetsavstånd på två meter till andra människor. Undvik även att ta i hand när du hälsar. 

God handhygien, att använda ansiktsmask enligt rådande rekommendationer samt att hålla säkerhetsavstånd är väldigt viktigt. 

Kan jag ta mig till den planerade cancerbehandlingen?

Avboka inte bokade läkartider eller behandlingar utan orsak. Håll dig till din individuella vårdplan. Ta dig till behandlingen, ifall du inte fått andra instruktioner av vårdpersonalen. Undvik i mån av möjlighet kollektivtrafiken när du tar dig till och från behandlingen. Av personalen får du intyg över taxiresor som FPA ersätter. 

Ifall du har symptom, som halsont, hosta, snuva eller feber, eller om du utsatts för coronavirussmitta ska du avboka cancerbehandlingen. Du ska inte ta dig till cancerkliniken om du är sjuk. Informera personalen om din situation och sök dig enligt de lokala anvisningarna till undersökning och coronavirustest.

Hurdana anvisningar gäller för användning av ansiktsmask?

Om du är tvungen att använda dig av kollektivtrafiken, använd ansiktsmask. I allmänna utrymmen eller i rusningstid då det är svårt att hålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter, rekommenderas även användning av ansiktsmask. 

Vid cancerklinikerna följer man Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer samt instruktioner från lokala myndigheter och personal. På HUS sjukvårdsdistrikt använder patienter och möjliga närstående/följeslagare kirurgisk ansiktsmask i väntrum och i vårdutrymmen. Personalen förser personerna med skydd vid behov. 

Märk väl att ansiktsskydd och skyddshandskar inte får läggas i WC-byttan. De hör hemma bland blandavfallet.

Får jag besöka min släkting på sjukhuset eller på vårdhemmet?

Respektera besöksförbudet, det finns till för att trygga din släktings hälsa. Ta kontakt med sjukhuset eller vårdhemmet och fråga hur du ska gå till väga.

Jag bor ihop med en cancerpatient, vilka regler gäller mig?

Som närstående är det extra viktigt att du följer de råd som myndigheterna utfärdat för riskgrupper. Undvik i mån av möjlighet allt socialt umgänge utanför hemmet. Kom ihåg god handhygien och undvik att röra ansiktet. Undvik speciellt masstillställningar. Håll också hemmet rent.


Hur avviker coronavirusetfrån en vanlig förkylning, och hur vet jag när jag bör kontakta vårdpersonalen?

Under coronavirusepidemin måste man i alla fall av luftvägsinfektionssymtom beakta möjligheten att det kan vara frågan om coronavirus. Ifall du får luftvägsinfektionssymtom eller feber, ta kontakt med den enhet där du får cancervård. Det är väldigt viktigt att du inte kommer till vårdplatsen eller sjukhuset om du är sjuk. 

Om du får vård som sänker ditt immunförsvar, som cytostatikabehandling, och du får svåra infektionssymtom, till exempel över 38 grader feber, sök dig till ditt distrikts sjukhusjour. Innan du åker iväg, kontrollera de lokala anvisningarna. Berätta för personalen att du nyligen fått cytostatikabehandling. Det kan vara frågan om infektion under rådande lågcellfas, som kräver akut vård. 

Om jag blir förkyld när jag är mitt i cancerbehandlingen, skjuts behandlingen då upp, och hur fortsätter vården? Ska jag hemlighålla min förkylning för att undvika att behandlingen blir uppskjuten?

Ifall du blir förkyld eller får någon annan infektion, vårdas alltid infektionen först. Efter att du tillfrisknat fortsätter cancerbehandlingarna. Varje cancerpatient har en individuell vårdplan som utreds av olika specialister inom medicinen. I vården strävar man alltid efter att genomföra de nödvändiga behandlingarna när patienten blivit frisk från infektionen. 

Ingen patient ska behöva hemlighålla sina förkylningssymtom av rädsla att bli utan vård.

Vågar jag överhuvudtaget ta mig till behandlingen? Kan jag avbryta cancerbehandlingen?

Det är naturligt att oroa sig och fundera över förhållandet mellan cancerbehandlingarna och coronaviruset. Det lönar sig ändå att lita på den vårdande läkarens omdöme gällande just din individuella situation och vård. Olika infektioner är alltid en risk för cancerpatienter, men vårdpersonalen är väl förberedd för olika situationer. Den pågående coronaepidemin beaktas speciellt när den individuella vården planeras. All vård som sänker immunförsvaret övervägs mycket noggrant. Läkaren kan till exempel komplettera behandlingen med injektioner som ökar produktionen av vita blodkroppar.

Kan mitt immunförsvar sjunka ännu efter att cancerbehandlingen är över?Hör jag ännu till riskgruppen när cancerbehandlingarna är över?

Immunförsvaret kan tillfälligt sjunka efter att behandlingen är över. I allmänhet återhämtar sig immunförsvaret efter cytostatikabehandling inom 1-3 månader. Återhämtningen efter stamcellstransplantation tar 6-12 månader. Lokal strålbehandling av bröst- eller prostatacancer orsakar inte förhöjd infektionsrisk. 

Det finns inga bevis på att redan botad cancer skulle öka risken för coronavirussmitta eller öka risken för svårare coronavirusinfektion. Vårdpersonalen beaktar din helhetssituation och ger dig personliga instruktioner i enlighet med den behandling du fått. 

Kan corona påverka min cancerbehandling? 

Då den individuella cancerbehandlingen planeras beaktas också den ytterligare risk som coronaviruset medför för patientens hälsa. I vissa fall kan läkaren justera medicineringen, exempelvis kan ransonerna tas mer sällan eller så kan man hålla paus i medicineringen. Det är även möjligt att läkaren väljer en annan medicin, för att minska risken för infektion. I samband med cytostatikabehandling ges även oftare injektioner som ökar produktionen av vita blodkroppar. Operationer och strålbehandling som är ämnade att bota cancern strävar man efter att genomföra planenligt. 

Har det kommit nya regler och restriktioner gällande coronaviruset för patienter som är på väg till behandling?

På sjukhusen och i väntrummen lönar det sig att hålla avstånd till andra människor. Under epidemin är det inte tillåtet för utomstående personer att vistas på sjukhusen. Det betyder att ingen närstående får komma med till sjukhuset. I specifika fall görs undantag, till exempel ifall patienten är rullstolsbunden och behöver hjälp med transporten. 

Målsättningen är att minimera cancerpatienternas besök på sjukhusen för att minska infektionsrisken. Därför sköts en del av besöken på distans och ersätts med till exempel telefonsamtal. 

 Kan en cancerpatient som får cytostatikabehandling åka utomlands när begränsningarna lättar?

Utgångspunkten är att utlandsresor inte rekommenderas pga förhöjd infektionsrisk när en patient får cytostatikabehandling. I många länder är coronavirussituationen sämre än i Finland, därför bör resor undvikas. 

Ifall du anländer till Finland från utlandet, kontrollera myndigheternas aktuella rekommendationer gällande frivillig karantän. Oftast rekommenderas en frivillig karantän på 14 dygn, vilket betyder att du bör undvika närkontakt med andra människor och du bör stanna hemma. Du kan inte ta dig till cancerkliniken när du är i karantän. Ifall du misstänker coronavirussmitta efter resan, sök dig till coronavirustest. 

Användning av ansiktsmask rekommenderas alla som anländer till Finland och flyttar sig i karantän. Använd ansiktsmask om du under karantänen är tvungen att röra dig utanför hemmet. 

Cancerpatienter hör till riskgrupp 1

Till den riskgrupp av cancerpatienter som vaccineras först hör de som har en cancer som kraftigt försämrar immunsystemets funktion (t.ex. vissa former av leukemi och lymfom) eller som är i sådan aktiv cancerbehandling som kraftigt försvagar immunförsvaret. Till den gruppen hör också personer som får sådan läkemedelsbehandling för cancer som försvagar immunförsvaret i syfte att bromsa cancersjukdomen eller i palliativt syfte, samt personer vars läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret kraftigt avslutats för högst 6 månader sedan.

Till gruppen hör inte personer vars cancer har behandlats enbart kirurgiskt eller som får sådan behandling som inte påverkar immunförsvaret, till exempel enbart hormonell adjuvant terapi vid bröstcancer.

Det kan förekomma små variationer i vaccinationsordningen i de olika kommunerna. Information om när invånarna får coronavaccinet fås från den egna hemkommunen.

Det har inte beskrivits några särskilda risker hos cancerpatienter av vaccinationen. I Finland är det dock praxis med en månads karenstid vid immunterapi.

Varför är Cancerorganisationernas råd så allmänna? Varför uppmanar vi dig att ta kontakt med vårdpersonalen?

Det finns väldigt många olika former av cancer. De behandlas och vårdas på diverse olika sätt. Samma typ av cancer hos olika patienter kan också kräva olika vård och behandling. Behandlingarna skräddarsys och alla reagerar olika på sin behandling och/eller virusinfektioner. Därför råder vi dig att vända dig till vårdpersonalen för att få specifika instruktioner.