Gå direkt till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande

Cancerorganisationerna åtar sig att göra sina webbtjänster tillgängliga i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.alltomcancer.fi.

Tillgänglighetsstatus

Webbplatsen www.alltomcancer.fi är delvis förenlig med tillgänglighetskriterierna (WCAG) 2.1 på AA-nivå. Nedan anges brister i fråga om förenlighet med kriterierna och undantag som tillämpas på kriterierna.

Icke-tillgängligt innehåll

Det har gjorts en utvärdering av tillgängligheten på webbplatsen genom försorg av en tredje part i september 2020. De brister och utvecklingsbehov i fråga om tillgängligheten vilka kom fram i utvärderingen korrigeras för närvarande.

Följande innehåll är enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019 icke-tillgängligt.

Följande brister har upptäckts på webbplatsen (inom parentes anges kravet som inte följs):

 • Det finns kontrastbrister i de fält som finns på blanketterna. (1.4.11)
 • Det ställe som är valt i en meny tydliggörs inte för skärmläsaranvändaren. (1.3.1)
 • Som titel (title) för sökresultatssidan anges felaktigt namn på de första sökresultaten. (2.4.2)
 • Chatten med en sakkunnig skötare (rådgivning) är inte tillgänglig: Det är svårt att hitta elementet för chatten och i meddelandefältet finns ingen namnlapp. Läsordningen för elementen är inte tydlig och användaren får inte respons på den sakkunniga skötarens svar. (1.3.1, 3.3.2, 4.1.3)
 • Den infografik som finns på webbplatsen tillhandahålls inte i en tillgänglig form. (1.1.1, 1.4.5)
 • När en skärmläsare används på en mobil anordning öppnar sig inte den andra nivån på menyn. (2.1.1)
 • Länkarna för nyheter som har lyfts till ett och samma ställe bildar inte en tydlig helhet. (1.3.1, 2.4.4, 4.1.1)
 • Av filtreringslänkarna framgår inte tydligt deras funktion. (1.3.1)
 • På sidan för tidningen Cancer fattas en rubrik på nivån H1. (1.3.1)
 • I de fält som finns på blanketterna fattas en namnlapp. (3.3.2)
 • På pdf-blanketterna (t.ex. ansökningsblanketten för anpassningskurser) finns det brister i markeringarna för rubriknivåerna och namnlapparna på fälten samt ordningsföljden på frågorna och texterna. (1.3.1, 2.4.3)
 • I pdf-filerna (t.ex. kursansökningsguiden) finns det brister i rubrikmarkeringarna, läsordningen och markeringen av texter på olika språk. Kurser kan emellertid på ett tillgängligt sätt sökas på webbplatsen. (1.3.1, 2.4.3, 3.1.2)
 • Tabeller har inte definierats som tabeller så att de även har rubriker. (1.3.1)
 • Textmotsvarigheterna för bilderna har inte alltid definierats. (1.1.1)

Dessutom så fungerar en del av länkarna inte med en NVDA-skärmläsare i webbläsaren Chrome om användaren inte ändrar skärmläsaren till blankettläge i länken. Med webbläsaren Firefox fungerar länkarna. Samma gäller de ankarlänkar som finns inbäddade i sidorna om cancersjukdomar och som för vidare till ett annat ställe.

På tjänsten finns pdf-dokument som har publicerats före 23.9.2018 och som inte till alla delar är tillgängliga. De här pdf-dokumenten som har publicerats före 23.9.2018 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt.

På tjänsten finns videor som har publicerats före 23.9.2018 och som inte till alla delar är tillgängliga. De här videorna som har publicerats före 23.9.2018 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt.

Tillgänglighetsutlåtandet kompletteras i takt med att de upptäckta bristerna har korrigerats.

Den som använder webbplatsen kan begära att få innehållet i en tillgänglig form per e-post på adressen tiedotus@cancer.fi.

Upprättandet av det här tillgänglighetsutlåtandet

Det här utlåtandet har upprättats 22.9.2020.

Utlåtandet baserar sig på en utvärdering av om webbplatsen uppfyller de krav som ställs i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Utvärderingen har utförts av en utomstående sakkunnigorganisation.

En översyn av utlåtandet gjordes senast 23.9.2020.

Återkoppling och kontaktinformation

Har du upptäckt problem med tillgängligheten? Du kan meddela oss om problemet och även lämna kommentarer som gäller tillgängligheten genom att skriva e-post till oss, adressen är tiedotus@cancer.fi.

Cancerorganisationerna svarar för tillgängligheten på webbplatsen www.alltomcancer.fi och för behandlingen av den återkoppling som ges.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som enligt lag övervakar att de lagstadgade skyldigheterna och kraven iakttas.

Uppföljningsförfarande

Om du upptäcker problem i fråga om tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand den som upprätthåller webbplatsen. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar. Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte har fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Tfn 0295 016 000 (växel)