Gå direkt till innehållet

Cancer och sexualitet

En cancersjukdom kan påverka sexualiteten på många sätt. Hur den påverkar är individuellt. Ofta uppfattas begreppet sexualitet som något som endast är förknippat med erotik och sex. I verkligheten är det ett mycket bredare begrepp.

Cancer och sexualitet

Sexualiteten är människans individuella förhållande till sig själv, sin kropp och sina känslor av välbefinnande och behag. Den är en naturlig del av människolivet som inte försvinner med åldern, men kan förändras. Sexualitetens betydelse är olika för olika människor, och var och en utövar sin sexualitet på sitt individuella sätt.

Cancer och cancerbehandlingarna kan påverka sexualiteten på många sätt. Följderna kan vara fysiska, sociala eller psykiska. De kan vara förknippade med kroppens funktioner, utseendet, den sexuella identiteten och lusten och hur man förhåller sig till sin egen partner.

Cancersjukdomen kan ändra människans sexualitet kortvarigt eller långvarigare. Den insjuknade kan vara väldigt osäker på sig själv och av den anledningen känna ångest. Hen kan vara rädd för att inte mera kunna njuta av sex, vara sexuellt attraktiv eller till exempel få erektion. Hos yngre patienter väcker sjukdomen ofta oro för fertiliteten.

Om den insjuknade upplever sexualiteten som en viktig sak, och cancern befinner sig till exempel i könsorganen, är det möjligt att frågorna kring sexualitet känns mycket viktiga genast i början. En del patienter kommer inte alls att tänka på sex och sexualitet under sjukdomen och behandlingarna. Även detta är normalt.

Sexualiteten och utövandet av den kan också vara en kraftkälla för den insjuknade under sjukdomen och främja hens välbefinnande.

Hur cancerbehandlingarna påverkar sexualiteten

Det är vanligt att den sexuella lusten minskar under cancersjukdomen och behandlingarna. Det kan bero på den kris och ångest som sjukdomen framkallar. Ju viktigare sexlivet har varit för den insjuknade, desto större känns problemet med minskad lust. Om man tänker på att det endast handlar om en normal, övergående situation, är det ofta lättare att anpassa sig.

Vanligtvis förstärks den sexuella lusten åter. Med hjälp av ömhet, beröring och omtänksamhet kan makarna bevara en nära relation även när de inte har lust att ha sex. Närhet och beröring är ett sätt att visa kärlek och samhörighet och väcka den sexuella lusten.

Under cancerbehandlingarna, t.ex. strålbehandling, strävar man efter att skydda könsorganen och bevara fertiliteten så väl som möjligt. Alltid går det dock inte att undvika biverkningar.

Cancerbehandlingarna kan innebära att man är tvungen att avlägsna organ som är väsentliga för människans sexualitet. Särskilt cancerbehandling som ges på genitalområdet kan ha en betydande effekt på sexualfunktionerna. Cancerbehandlingarna kan ha varierande följder, som t.ex. känslolöshet i genitalområdet, uttorkning av slemhinnor, samlagssmärta, erektionsstörningar, tidig utlösning, förtidiga klimakteriebesvär och inkontinens.

Cancersjukdomen eller cancerbehandlingarna kan lämna permanenta spår i kroppen eller dess funktion. Förändringarna är inte nödvändigtvis något hinder för könsumgänge. Det finns många medel att förhindra eller avhjälpa funktionella störningar, och det är alltid möjligt att hitta nya sätt att utöva sin sexualitet.

Fertilitet

Hos yngre patienter som insjuknat i fertil ålder väcker sjukdomen ofta oro om huruvida de kan få barn efter sjukdomen. Läs mer om hur man strävar efter att bevara patientens fertilitet.

Cancer och fertilitet

Cancer och parrelationen

En cancersjukdom kan påverka parrelationen och sexualiteten på många sätt. Hur den påverkar är individuellt. I och med att den ena parten insjuknat är båda tvungna att anpassa sig till den svåra situationen och sina nya roller.

En allvarlig sjukdom som cancer för med sig nya dimensioner och utmaningar i parrelationen. Det är mycket vanligt att sjukdomen förändrar parrelationen på ett eller annat sätt, men hur den exakt gör det varierar väldigt mycket.

Båda parterna reflekterar över sjukdomen på sitt sätt och ur sin egen synvinkel. När den ena parten har insjuknat i en allvarlig sjukdom lever ofta båda mentalt vid den yttersta gränsen. Det kan vara svårt att förutspå sina egna reaktioner.

Hur cancersjukdomen påverkar familjelivet

Till dig som har en familjemedlem eller vän som insjuknat i cancer

Det sker lätt att cancersjukdomen börjar definiera parrelationen och hela vardagen. Makarna måste tillsammans anpassa sig till den nya situationen. Samtidigt kan de invanda rollerna förändras. Den som är frisk måste kanske ta ett större ansvar för familjen och vardagen. Ofta tar hen också hand om den insjuknade och ger stöd, men ibland blir det den insjuknade som stöder den friska. Ibland finns risken att sjukdomen fortsätter att definiera parrelationen och vardagen alltför kraftigt även om sjukdomen eller behandlingarna inte längre fordrar det.

För en del är förändringarna i parförhållandet övergående, medan sjukdomen i andra fall kan ändra på relationen på ett mer långsiktigt plan. Förändringar är en oundviklig del av parrelationer. Hurdana dessa förändringar är beror på det liv som paret levt tillsammans och de tillvägagångssätt som de utformat för olika livssituationer. Även om det är en extrem situation att insjukna i cancer, kan man försöka klara av den på liknande sätt som har visat sig vara bra i andra situationer.

Det finns ingen som kan säga hurdan en parrelation ska vara under sjukdomen eller därefter. Sjukdomen innebär inte att man ska glömma allt annat i sitt liv. En del parrelationer blir djupare och starkare med sjukdomen, medan en del också kan sluta på grund av den utmanande situationen.

Grundpelarna för en bra parrelation, att ta hänsyn till den andra och lyssna på hens behov, är av största vikt när livskamraten har cancer. Cancern fordrar förståelse av båda parter. Det är viktigt att diskutera öppet och lyfta fram sina egna känslor och behov.

Förutom att diskutera är det också viktigt att visa närhet och ömhet. Det är bra att fråga direkt hur den andra parten vill att man agerar i den nya situationen och tillsammans börja lära sig leva med cancersjukdomen.
Båda parterna behöver stöd medan den ena är sjuk. De kan även diskutera sina problem med sakkunniga, antingen tillsammans eller skilt, särskilt om det börjar kännas alltför tungt att stödja varandra.

Var inte rädd att söka hjälp

Känslor och tankar förknippade med sexualitet kan vara förbryllande och skrämmande, men trots det ska man acceptera dem både hos sig själv och sin partner. Det är bra att diskutera dessa tillsammans med sin partner, när båda är färdiga att ta upp dem.

Frågor kring sexualitet och parrelation är likvärdiga med alla andra frågor som handlar om cancer och dess behandling. Den sexuella hälsan är en del av människans allmänna hälsotillstånd och därför är det viktigt att under sjukdomen även beakta den sexuella hälsan. Redan i början av sjukdomen går det bra att fråga läkaren och annan hälsovårdspersonal hur cancersjukdomen och behandlingarna eventuellt påverkar sexualiteten. Kunskapen gör det lättare att reflektera över saken och slopa felaktiga uppfattningar och fördomar.

Om patienten inte får tillräckligt med information av den vårdande läkaren, kan hen be om en remiss till en expert på sexuell hälsa. Vid funktionella erektionsstörningar är den sakkunniga samtalspartnern en urolog, medan gynekologer är sakkunniga i frågor som gäller funktionella problem hos kvinnor. I alla frågor som gäller sex, parrelation och sexualitet kan man vända sig till sexualrådgivare, sexualterapeut, sexolog eller relationsterapeut.