Gå direkt till innehållet

Kamratstöd genom Cancerorganisationerna

Kamratstöd gör det ofta lättare för den sjuka och hens anhöriga. Frivilliga som Cancerorganisationerna har utbildat erbjuder kamratstöd till cancerpatienter och deras anhöriga runt omkring i Finland. Vid sidan av det arbete som yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården gör har kamratstödet en egen viktig plats.

Ibland kan en som upplevt samma sak stödja en annan som lever med cancer och hjälpa denna att orka i sin vardag. Frivilliga som Cancerorganisationerna har utbildat erbjuder kamratstöd till cancerpatienter och deras anhöriga. Cancerorganisationerna har redan ett nätverk på flera hundra frivilliga. Det består av människor som själva haft cancer, anhöriga till cancerpatienter och aktiva frivilliga.

Regionala cancerföreningar inom Cancerorganisationerna och rikstäckande patientorganisationer ansvarar för kamratstödverksamheten. Föreningarna ordnar träffar, kurser och stödgrupper för såväl cancerpatienter som deras anhöriga. Närmare information om kamratstöd finns på medlemsorganisationernas webbsidor:

Medlemsföreningarna(öppnas i ett nytt fönster)

Stödpersoner och självhjälpsgrupper

Syftet med kamratstöd är att stödja cancerpatienten och patientens anhöriga. Kamratstödet hjälper den insjuknade att få krafter och lära sig att leva med sjukdomen.

Stödpersoner som är verksamma inom Cancerorganisationerna har antingen själva haft cancer eller stått nära någon som haft cancer. Alla stödpersoner har fått utbildning för sin uppgift.

Stödpersonen stöder den som behöver hjälp utan att få något arvode och på den hjälpbehövandes villkor. Stödpersonerna tar inte ställning till behandlingar eller medicinska frågor. Samtalen är konfidentiella. Verksamheten bygger på jämlikhet mellan stödpersonen och den som ska stödjas, solidaritet och ömsesidigt förtroende.

Man kan träffa sin stödperson på tumanhand eller i grupp. Träffarna kan ordnas i föreningens utrymmen eller t.ex. i sjukhuset. Det är också möjligt att hålla kontakt per telefon eller via nätet.

Jag vill ha en stödperson

Bli frivillig(öppnas i ett nytt fönster)

Självhjälpsgrupper

Medlemsföreningarna inom Cancerorganisationerna ordnar olika självhjälpsgrupper. Verksamheten i självhjälpsgrupperna bygger på öppenhet och förtroende. I gruppen får var och en delta som vill berätta om sina egna erfarenheter. En viktig del av kamratstödet är också att lyssna aktivt.

Mera information om självhjälpsgrupperna får du på medlemsorganisationernas webbsidor.

Medlemsföreningarna(öppnas i ett nytt fönster)

Stödpersoner inom terminalvård

En patient som är i terminalvård behöver mycket stöd, liksom patientens anhöriga. En stödperson kan ge stöd och tröst.

Inom terminalvården är stödpersonerna noga utvalda. De har också deltagit i Cancerorganisationernas utbildning.

En frivillig stödperson inom terminalvården kan inte ersätta det arbete som yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården gör eller de anhörigas stöd, men komplettera dem. De frivilliga kan hjälpa till med praktiska saker, t.ex. assistera vid måltiderna eller ge trygghet och sällskap. De kan erbjuda de anhöriga en välbehövlig vilopaus eller vara samtalspartners för den som vill ventilera sina känslor.

Hospicehem och cancerföreningar ordnar utbildning för frivilliga inom terminalvård. Deltagarna väljs ut omsorgsfullt med hjälp av t.ex. intervjuer.

Näd döden kommer

Terminalvård

Vän i vardagen

En Vän i vardagen stödjer patienten i den förändrade livssituationen, lyssnar och går vid patientens sida. Samvaron sker i enlighet med patientens önskemål.

Vännen i vardagen kan hjälpa cancerpatienten i vardagen t.ex. genom att gå tillsammans på en promenad, komma med på läkarmottagningen eller hjälpa till med butiksinköp.

Stödrelationen till patienten bygger på förtroende och tystnadsplikt. Vännen i vardagen är med i patientens liv så länge patienten så önskar.

Vänner i vardagen behöver inte ha egna erfarenheter av cancer. En del av de regionala cancerföreningarna utbildar Vänner i vardagen.

Regionala cancerföreningarna(öppnas i ett nytt fönster)