Gå direkt till innehållet

Kamratstöd genom Cancerorganisationerna

Frivilliga som utbildats av Cancerorganisationerna tillhandahåller kamratstöd för cancersjuka och deras anhöriga på olika håll i Finland. Du kan kostnadsfritt få kamratstöd både ansikte mot ansikte och på distans – på tumanhand och i kamratstödsgrupper.

Jag önskar mig en stödperson

Ofta är det så att de som har gått igenom samma sak bäst kan stödja dem som lever med cancer och hjälpa dem att orka i vardagen. De frivilliga som Cancerorganisationerna utbildar tillhandahåller kamratstöd för cancersjuka och deras närstående i olika skeden av sjukdomen.

Cancerorganisationernas stödpersoner har själva haft cancer eller är närstående till någon som drabbats. Kamratstödet ersätter inte professionellt arbete eller stöd för närstående, utan har en kompletterande funktion.

Berättelser om kamratstöd

Miki Lökfors berättar om sina erfarenheter av kamratstöd.

Stödpersonen lyssnar och går vid den sjukas eller närståendes sida. Du som söker kamratstöd kan själv besluta vad du vill prata om och var du vill att ni träffas: det kan vara på sjukhuset, på ett kafé eller på en skogspromenad. Ni kan också mötas på distans på nätet eller per telefon.

Kamratstödsverksamheten bygger på jämlikhet och konfidentialitet, och stödpersonerna har tystnadsplikt. De tar inte ställning till cancerbehandlingar eller andra medicinska frågor.

Kamratstöd i grupp – ansikte mot ansikte eller på distans

Inom Cancerorganisationerna är det de regionala cancerföreningarna och de riksomfattande patientorganisationerna som ansvarar för kamratstödsverksamheten. De ordnar möten, kurser och olika grupper för sjuka och för närstående.

Grunden för verksamheten i kamratstödsgrupperna är öppenhet och konfidentialitet. I gruppen kan var och en som så önskar berätta om sina erfarenheter. Aktivt lyssnande är också en viktig del av kamratstödet. I en grupp kan man få nya perspektiv på sin egen situation.

I videon berättar Sonya Inger om hur det var när hon deltog i en kamratstödsgrupp för närstående på distans.

 

Är också du intresserad av kamratstöd?

I videon vill Eeva Kylä-Paavola uppmuntra till att söka kamratstöd.

 

Vill du hitta en stödperson?

Närmare information om kamratstöd finns på medlemsorganisationernas webbplatser:
Medlemsorganisationernas kontaktuppgifter

 

 

 

 

Medlemsföreningarna(öppnas i ett nytt fönster)

Stödpersoner och självhjälpsgrupper

Syftet med kamratstöd är att stödja cancerpatienten och patientens anhöriga. Kamratstödet hjälper den insjuknade att få krafter och lära sig att leva med sjukdomen.

Stödpersoner som är verksamma inom Cancerorganisationerna har antingen själva haft cancer eller stått nära någon som haft cancer. Alla stödpersoner har fått utbildning för sin uppgift.

Stödpersonen stöder den som behöver hjälp utan att få något arvode och på den hjälpbehövandes villkor. Stödpersonerna tar inte ställning till behandlingar eller medicinska frågor. Samtalen är konfidentiella. Verksamheten bygger på jämlikhet mellan stödpersonen och den som ska stödjas, solidaritet och ömsesidigt förtroende.

Man kan träffa sin stödperson på tumanhand eller i grupp. Träffarna kan ordnas i föreningens utrymmen eller t.ex. i sjukhuset. Det är också möjligt att hålla kontakt per telefon eller via nätet.

Jag vill ha en stödperson

Bli frivillig(öppnas i ett nytt fönster)

Självhjälpsgrupper

Medlemsföreningarna inom Cancerorganisationerna ordnar olika självhjälpsgrupper. Verksamheten i självhjälpsgrupperna bygger på öppenhet och förtroende. I gruppen får var och en delta som vill berätta om sina egna erfarenheter. En viktig del av kamratstödet är också att lyssna aktivt.

Mera information om självhjälpsgrupperna får du på medlemsorganisationernas webbsidor.

Medlemsföreningarna(öppnas i ett nytt fönster)

Stödpersoner inom terminalvård

En patient som är i terminalvård behöver mycket stöd, liksom patientens anhöriga. En stödperson kan ge stöd och tröst.

Inom terminalvården är stödpersonerna noga utvalda. De har också deltagit i Cancerorganisationernas utbildning.

En frivillig stödperson inom terminalvården kan inte ersätta det arbete som yrkeskunniga inom hälso- och sjukvården gör eller de anhörigas stöd, men komplettera dem. De frivilliga kan hjälpa till med praktiska saker, t.ex. assistera vid måltiderna eller ge trygghet och sällskap. De kan erbjuda de anhöriga en välbehövlig vilopaus eller vara samtalspartners för den som vill ventilera sina känslor.

Hospicehem och cancerföreningar ordnar utbildning för frivilliga inom terminalvård. Deltagarna väljs ut omsorgsfullt med hjälp av t.ex. intervjuer.

Näd döden kommer

Terminalvård

Vän i vardagen

En Vän i vardagen stödjer patienten i den förändrade livssituationen, lyssnar och går vid patientens sida. Samvaron sker i enlighet med patientens önskemål.

Vännen i vardagen kan hjälpa cancerpatienten i vardagen t.ex. genom att gå tillsammans på en promenad, komma med på läkarmottagningen eller hjälpa till med butiksinköp.

Stödrelationen till patienten bygger på förtroende och tystnadsplikt. Vännen i vardagen är med i patientens liv så länge patienten så önskar.

Vänner i vardagen behöver inte ha egna erfarenheter av cancer. En del av de regionala cancerföreningarna utbildar Vänner i vardagen.

Regionala cancerföreningarna(öppnas i ett nytt fönster)