Gå direkt till innehållet

Vad förorsakar cancer?

Cancer beror på skador som ackumuleras i generna. Förändringarna kan vara slumpmässiga eller en följd av exponering för ett cancerframkallande ämne.

Cancerframkallande ämnen kallas för karcinogener. Ett karcinogen kan vara ett kemiskt ämne, såsom vissa molekyler i tobaksröken. Även olika faktorer i vår omgivning, virus och ärftliga faktorer kan förorsaka cancer.

Det är dock viktigt att komma ihåg att man i största delen av cancerfallen inte kan peka på en enskild faktor som förorsakat cancern.

Riskfaktorerna för cancer kan grovt delas in i följande klasser:

 1. biologiska eller inre faktorer, som ålder, kön, ärftliga genetiska fel och hudtyp
 2. exponeringsfaktorer i omgivningen, som radon- och UV-strålning samt mikropartiklar
 3. arbetsrelaterade riskfaktorer eller karcinogener, som många kemikalier, radioaktiva ämnen, och asbest
 4. faktorer relaterade till människans levnadsvanor.

Cancerframkallande faktorer relaterade till människans levnadsvanor är till exempel:

 • tobak
 • alkohol
 • solens UV-strålning
 • vissa näringsfaktorer (såsom nitriter och polyaromatiska kolväten som bildas när man grillar maten).

Cancer kan förebyggas med hjälp av levnadsvanor:

Sunda levnadsvanor minskar cancerrisken

Arbetsrelaterade riskfaktorer och exponeringsfaktorer i omgivningen är till exempel:

 • asbestfibrer
 • tjära och beck
 • polycykliska kolväten (t.ex. benzopyren)
 • vissa metallföreningar
 • vissa plastkemikalier (t.ex. vinylklorid).

Bakterier och virus kan vara cancerframkallande exponeringsfaktorer:

 • Helicobacter pylori (helikobakterie som förorsakar magkatarr)
 • HBV, HCV (hepatitvirus som förorsakar leverinflammation)
 • HPV (human papilloma virus, papillomvirus, som förorsakar förändringar t.ex. i livmoderhalsens celler)
 • EBV (Epstein-Barr virus, ett virus som hör till herpesgruppen och förorsakar inflammation i svalgets lymfatiska vävnad).

Strålning kan förorsaka cancer:

 • joniserande strålning (t.ex. röntgenstrålning, radon från marken)
 • icke-joniserande strålning (solens UV-strålning).

Vissa läkemedel kan höja risken för cancer:

 • vissa cytostatika
 • vissa hormoner
 • läkemedel som förorsakar immunbristsjukdomar.

I 5–10 procent av cancerfallen har en ärftlig benägenhet stor betydelse vid canceruppkomsten.

Ärftligheten av cancer

Ärftlighetsrådgivning

Källor

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.