Gå direkt till innehållet

Vad är cancer?

Cancer är en allmän benämning som omfattar många olika sjukdomar, vilkas orsaker, karaktär och förekomst kan variera stort. Cancer kan därför inte definieras entydigt.

Vad förorsakar cancer?

Cancer beror på skador som ackumuleras i generna. Förändringarna kan vara slumpmässiga eller en följd av exponering för ett cancerframkallande ämne.

Screening av cancer

Syftet med screening är att hitta sjukdomen i ett så tidigt stadium som möjligt.

Hur cancer konstateras och undersöks

För att kunna fastställa en cancerdiagnos ska man genomföra mycket noggranna undersökningar. Att fastställa en cancerdiagnos är en mångfasig process. Ofta kommer patienten till läkarmottagningen på grund av ett symtom. Ibland kan man också hitta cancer i cancerscreeningar eller av en slump. Med ett prov av cancertumören kan man säkerställa diagnosen.

Symtom på cancer

Symtom på cancer är mångfacetterade. Cancer kan länge vara symtomfri eller förknippad med allmänna symtom som trötthet eller viktnedgång.

Sjukdomsfas, differentiering och spridningsgrad av cancer

En cancersjukdom går igenom flera olika faser. Vanligtvis tar det länge innan cancern börjar utvecklas efter att patienten har blivit utsatt för det som förorsakar den. Det är möjligt att bestämma cancerns spridnings- och differentieringsgrad.

Cancersjukdomar

Cancer är inte en enhetlig sjukdom, utan en grupp olika cancersjukdomar, vilkas symtom, typ och behandling varierar.

Tjocktarmscancer och ändtarmscancer

Tjock- och ändtarmscancer, även kallat tarmcancer eller kolorektalcancer, utvecklas när friska celler i tarmvävnaden förändras och blir maligna. I Finland konstateras årligen cirka 3500 nya fall av tarmcancer.

Sunda levnadsvanor minskar cancerrisken

Vid uppkomsten av cancer spelar många faktorer relaterade till människans levnadsvanor in. Genom att ändra på sitt beteendemönster och välja rätt kan man påverka sin egen risk för cancer. Orsakerna bakom ett enskilt cancerfall kan man dock aldrig bestämma med säkerhet.

Ärftligheten av cancer

Enligt aktuella uppskattningar är endast ett cancerfall av tio förknippat med ärftlighet. Även om man ofta talar om ärftliga cancersjukdomar, nedärvs cancern inte.

Cancerterminologi

Cancerterminologi i Finland ingår dels begrepp som direkt berör cancer och även t.ex. namnen på godartade tumörer, olika undersökningsmetoder och andra ord som på ett eller annat sätt ansluter sig till elakartade tumörer eller vården av dem.