Gå direkt till innehållet
Information

Världen i förändring

03.10.2022
Cancerorganisationerna på alerten.

Under 2022 har världen varit utsatt för en räcka av förändringar. Stora globala omställningar sker minst en gång per generation. Hur ska man handla i händelsernas centrum? Man kan orientera sig med hjälp av smidiga strategier, planer, systematisk forskning och uppföljning. Cancerorganisationerna siktar in sig på den närmaste framtiden skapa viktiga mål inför riksdagsvalet.

Finland saknar en sådan nationell cancerstrategi. EU:s nya cancerplan Europe’s Beating Cancer Plan som ska motverka cancer ökar genom europeiskt samarbete resurserna och kompetensen för en övergripande behandling av cancer. Cancerincidensen och behandlingen av cancer påverkas framför allt av den finansiering, de personresurser och den hälso- och sjukvårdsinfrastruktur som är tillgänglig, av god kvalitet inom hälso- och sjukvården samt forskning, utveckling och effektivt utförande inom alla delområden av cancerbehandling. Finland har betraktats som ett mönsterland inom cancervården, men det återstår mycket att göra inom alla delområden.

Ojämlikhet skapar bristande likvärdighet inom hälso- och sjukvården och i människors vardag. Man väljer inte att insjukna i cancer, det är en kombination av risk och slump. Behovet av psykosocialt stöd för den som insjuknat och de närstående varierar och ska vara individuellt inriktat. Det innebär också en ekonomisk osäkerhet att insjukna i cancer, och det kan räcka livet ut.

Läkemedelsbehandlingarna för cancer utvecklas när vi får effektiva målinriktade läkemedel i stället för de gamla. Utvecklingen sker snabbt. Också annan slags cancerbehandling och uppföljning förändras och preciseras i takt med framstegen inom nya tekniker.

Den medicinska forskningen i Finland har alltför njugga resurser. Verkliga risker för forskningen verkar uppstå när de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet.

Cancerstiftelsen har fint lyckats öka forskningsfinansieringen genom lyckad medelanskaffning och är Finlands största privata stödjare av cancerforskning.

Text Juha Pekka Turunen