Gå direkt till innehållet

Behandlingen med ditt samtycke av dina personuppgifter i samband med kurser

Rehabiliterings- och rekreationskurserna ordnas av Cancerföreningen i Finland rf, regionala cancerföreningar och riksomfattande patientorganisationer. Kurserna får understöd från Veikkaus vinstmedel. Verksamheten styrs och övervakas av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

Cancerföreningen i Finland rf, den regionala cancerföreningen eller den riksomfattande patientorganisationen samlar in, behandlar och använder sådana personuppgifter om dig genom vilka du kan identifieras. Personuppgifterna behandlas med syftet att välja deltagare till rehabiliterings- och rekreationskurser.

Dina personuppgifter behandlas utifrån ditt i ansökan genom din underskrift eller i den elektroniska ansökan genom förkryssning bekräftade samtycke. Dina personuppgifter sparas i registret över kursansökningar. Det finns en dataskyddsbeskrivning över registerföringen.

Dina personuppgifter sparas i 10 år. Lagringstiden grundar sig på de understödsvillkor för kursverksamhet som Social- och hälsoorganisationernas understödscentral ställer.

För valet av deltagare ombeds du lämna följande personuppgifter i den kursspecifika ansökan: namn, födelseår, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom ombeds du  beskriva din aktuella livssituation, lämna uppgifter om cancersjukdomen och ditt allmänna hälsotillstånd, ange vilka hjälpmedel du använder, dina allergier, förväntningar på kursen och tidigare deltagande i kurser av det här slaget. Närstående som deltar i par- och familjekurserna frågas om namn, födelseår, adress, telefonnummer och förväntningar på kursen. Kursdeltagarnas namn och uppgifter om specialdieter meddelas kurscentret vid behov.

Till en del kurser kan man söka med en elektronisk Webropol-blankett. Svaren sparas på Telia Inmics-Nebula Oy:s inhemska molnplattform som har informationssäkerhetscertifieringen ISO 27001. Utöver de svar som ges på blanketten samlar Webropol-tjänsten inte in IP-adresser eller andra personuppgifter om de svarande.

Kursdeltagarna kan, om de så önskar, före och efter kursen använda motivations- och utvärderingsprogrammet LivingSkills Cancer, med Cancerföreningen i Finland rf som huvudanvändare. Kursdeltagarens för- och efternamn och födelseår, namnet på den förening som ordnar kursen, på kursen och på kursledaren matas in i programmet och då kan deltagaren utifrån resultaten av den elektroniska enkäten i programmet bedöma bland annat sina personliga styrkor och sitt behov av stöd. Uppgifterna används också för att utvärdera kursverksamheten och för rapportering, liksom även för utveckling av Cancerorganisationernas kurser och tjänster. De uppgifter som sparats i LivingSkills Oy:s programapplikation lagras i Telia Inmics-Nebula Oy:s molntjänst. Kursdeltagarnas förbindelse till nättjänsten är skyddad med SSL-kryptering. Man loggar in i applikationen med användar-ID och lösenord och har begränsad åtkomsträtt. Logguppgifter samlas in om användningen av systemet. Lagringstiden för personuppgifter som lämnats till applikationen är inte bunden av STEA:s understödsvillkor. Kundens användarnamn och tillhörande kunduppgifter raderas ett år efter kursens början av organisationens huvudanvändare, eller på kundens begäran redan tidigare.

De personuppgifter och andra uppgifter som du lämnar i ansökan behandlas hos Cancerföreningen i Finland rf, den regionala cancerföreningen eller den riksomfattande patientorganisationen endast av personer som på grund av sitt arbete har rätt till det. De som handlägger ansökningarna har tystnadsplikt. De ansökningsblanketter som är i pappersform förvaras i låsta skåp i en lokal med passerkontroll. Endast utsedda personer med tystnadsplikt har nycklar till skåpet och rätt att använda nycklarna. De ansökningsblanketter som har lämnats in elektroniskt är skyddade med användarnamn och lösenord. Alla ansökningsblanketter förvaras på ett informationssäkert sätt och i enlighet med respektive förenings plan för informationshantering.

Du har rätt

  • att återta ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter
  • att få åtkomst till dina egna personuppgifter
  • att få dina uppgifter rättade
  • att få dina uppgifter raderade
  • att begränsa behandlingen av dina uppgifter
  • till dataportabilitet

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligen per e-post eller per post eller genom ett personligt besök hos Cancerföreningen i Finland eller hos den regionala cancerförening eller riksomfattande patientorganisation till vilken du har lämnat in din kursansökan. Cancerföreningen i Finland rf eller den regionala cancerföreningen i fråga eller den riksomfattande patientorganisationen skickar svaren till din e-postadress eller till din postadress. Du har också rätt att anföra klagan över en överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors, besöksadress: Fågelviksgränden 4, Helsingfors, telefonväxel: 029 566 6700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Vid behandlingen av dina personuppgifter fattas inga beslut automatiskt och det görs inte heller någon profilering.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland rf eller den regionala cancerföreningen eller riksomfattande patientorganisationen

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Juha Heino, chef för hälsoavdelningen vid Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors, juha.heino@cancer.fi, tfn 050 386 6221, eller kontaktpersonen vid den regionala cancerföreningen eller riksomfattande patientorganisationen.