Gå direkt till innehållet

Cancerbehandlingarna

Cancerbehandlingarna utvecklas ständigt. Till förfogande finns allt effektivare och mer riktade behandlingsalternativ. Vårdresultaten har blivit bättre tack vare den snabba utvecklingen. Vårdresultaten i Finland inom cancervården är internationellt på toppnivå.

Operativ vård vid cancer

Vid behandling av många fasta cancertumörer är operation det primära behandlingsalternativet. Då avlägsnas hela cancertumören. Samtidigt tas normal vävnad runt tumören bort. På så sätt förhindrar man att tumören sprider sig lokalt.

Strålbehandling

Strålbehandling är en behandlingsform som allmänt används vid behandling av cancer. Strålbehandlingen är högenergisk, joniserande strålning som kallas för radioaktiv strålning. Vid sidan av kirurgin är strålbehandlingen den andra viktiga, lokala och kurativa behandlingsformen.

Cytostatika

Cytostatika är läkemedel som används för att förstöra cancercellerna. Cytostatika förhindrar celldelningen, vilket gör att cancercellerna dör. Cytostatika följer med blodomloppet till hela kroppen.

Andra behandlingsformer vid cancer

Vid sidan av operations-, strål- och cytostatikabehandling används flera andra behandlingsformer. Dessa är till exempel hormonbehandling, proteinkinashämmare och immunologiska behandlingar. Man forskar i och utvecklar hela tiden nya behandlingsmetoder mot cancer.

Efter behandlingen - uppföljning

Efter behandlingen överförs patienten till uppföljning. Cancerpatienterna följs upp med jämna mellanrum. Uppföljningen sker på olika sätt beroende på cancertypen och spridningsgraden. Ofta börjar man med att följa upp patienten inom specialsjukvården. Senare sker uppföljningen inom primärvården.

Kronisk cancer

Cancer kan inte alltid botas helt, men dess spridning kan hejdas eller bromsas. Då blir cancersjukdomen kronisk. Kronisk cancer kan skrida framåt mycket långsamt eller förbli oförändrad.

Cancer och smärta

Cancer och dess behandling kan förorsaka smärta av olika slag. Smärta är det vanligaste symtomet vid cancer och påverkar livskvaliteten mest. Ungefär hälften av cancerpatienterna har smärtor.

Rehabilitering

Det är på många sätt tungt att leva med cancer, att gå igenom behandlingen och att återhämta sig från sjukdomen. Därför behöver många cancerpatienter rehabilitering och stöd för rehabiliteringen. Behovet av rehabilitering varierar mycket mellan olika cancersjukdomar och patientgrupper.

Cancerorganisationernas kurser

Cancerorganisationerna erbjuder cancerpatienter och deras anhöriga anpassningsträningskurser som en del av rehabiliteringsverksamheten. Också rekreationskurser finns tillgängliga för både cancerpatienter och deras anhöriga. Kurser som är riktade till cancerpatienter ordnas av regionala cancerföreningar och rikstäckande patientorganisationer antingen självständigt eller i samarbete med rehabiliteringscenter.

Ansökningsinstruktioner

Anvisningarna om hur söka till kurser som Cancerorganisationerna ordnar.

Terminalvård

Terminalvård betyder vård av en patient som lider av en svår sjukdom och som befinner sig i en situation där den kurativa behandlingen har avslutats. Den döende patienten lämnas inte ensam med sina symtom även om man inte mera kan påverka sjukdomens avancemang.

Alternativa behandlingsmetoder vid cancer

Alternativa behandlingsmetoder eller alternativmedicin vid behandling av cancer har ingen formell definition. Alternativa behandlingsmetoder bygger inte på medicinsk kunskap och varken deras effekt eller säkerhet har bevisats på ett pålitligt sätt.