Gå direkt till innehållet

Behandling av personuppgifter i samband med kurser

Behandling av personuppgifter på grundval av ditt samtycke

Kurser och rekreationskurser ordnas av Finlands Cancerförening ry, regionala cancerföreningar samt riksomfattande patientorganisationer. Kurserna stöds med vinstmedel från Veikkaus. Verksamheten styrs och övervakas av statsbidragsmyndigheten Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Cancerföreningen i Finland ry, en regional cancerförening eller en nationell patientorganisation samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig som gör att du kan identifieras. Syftet med behandlingen av personuppgifter är urval av deltagare till kurser och rekreationskurser samt kommunikation och handläggning av ärenden som rör kundrelationen.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är samtycke (EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679, artikel 6.1 a). Den rättsliga grunden för behandlingen av särskilda grupper av personuppgifter såsom hälsoinformation är uttryckligt samtycke (EU:s allmänna dataskyddsförordning (artikel 9.2 a). Du har gett ditt samtycke i ansökan med din underskrift eller genom att kryssa för ditt samtycke i den elektroniska ansökan. Dina personuppgifter kommer att lagras i registret över kursansökningar. En dataskyddsbeskrivning har upprättats för skötseln av registret.

Personuppgifter

För deltagarval blir du ombedd att ange följande personuppgifter i den kursspecifika ansökan: namn, födelseår, kön, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom efterfrågas en beskrivning av din aktuella livssituation, information om cancern och ditt hälsotillstånd i allmänhet, hjälpmedel som du använder, allergier, förväntningar på kursen samt tidigare deltagande i liknande kurser.

Anhöriga som deltar i par- och familjekurser ombeds uppge namn, födelseår, kön, adress, telefonnummer, e-postadress och förväntningar på kursen. Namn och information om specialdiet för deltagarna på de kurser som anordnas vid kurscenter rapporteras vid behov till kurscentret. Vid handläggningen av kursärendet kan behövliga uppgifter lämnas till myndigheterna och information som behövs för handläggningen av kursärendet kan också begäras av myndigheterna. Som finansiär kan STEA se din kursansökan.

Dina personuppgifter kommer att lagras i 10 år. Lagringstiden baseras på de stödvillkor som STEA ställer avseende kursverksamheten.

Hantering av personuppgifter i Webropol

I fråga om en del kurser används ett Webropol-formulär för ansökan till kursen och för insamling av anonym kursrespons och uppföljningsrespons. Svaren lagras på Telia Inmics-Nebula Oy:s inhemska molnplattform, som har fått ISO 27001-certifiering för informationssäkerhet. Utöver de svar som ges på formuläret samlar inte Webropols tjänst in IP-adress för eller andra personuppgifter om dem som svarar. Då svarstiden gått ut överförs dina svar till servern för den förening som anordnade kursen, där de är skyddade av användarnamn och lösenord, varefter uppgifterna raderas från Webropol-tjänsten.

Praxis för behandling av personuppgifter

I Cancerföreningen i Finland ry, en regional cancerförening eller en nationell patientorganisation behandlas de personuppgifter och andra uppgifter du lämnar i ansökan endast av de personer som har rätt att göra det på grund av sitt arbete. Dessa personer är bundna av tystnadsplikt.

Ansökningsblanketter på papper förvaras i låsta skåp i ett rum med passerkontroll. Endast utsedda personer som är bundna av tystnadsplikt har tillgång till nycklarna till skåpet och rätt att använda dem.

Elektroniskt inlämnade ansökningar och anonymt insamlade responsformulär är skyddade med användarnamn och lösenord. Alla blanketter förvaras informationssäkert och i enlighet med respektive förenings informationshanteringsplan.

I samband med behandlingen av dina personuppgifter sker inget automatiskt beslutsfattande och ingen profilering.

Den registrerades rättigheter

Du har rätt att:

  • återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter
  • komma åt dina personuppgifter
  • få uppgifter rättade
  • få uppgifter raderade
  • begränsa hanteringen av dina uppgifter
  • överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligen via e-post eller post eller genom att besöka Cancerföreningen i Finland ry eller den regionala cancerförening eller nationella patientorganisation som du har lämnat in den kursspecifika ansökan till. Cancerföreningen i Finland ry eller den regionala cancerföreningen eller nationella patientorganisationen levererar svaren till den e-postadress eller adress du angett. Du har även rätt att vid överträdelse av dataskyddsförordningen anföra klagomål hos tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00531 Helsingfors, besöksadress: Fågelviksgränden 4, Helsingfors, telefonväxel: 029 566 6700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Kontaktuppgifter

Personuppiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry eller en regional cancerförening eller nationell patientorganisation.

Kontaktperson i frågor som rör registret: Marika Skyttä, chef för Cancerföreningen i Finlands hälsoavdelning, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors. marika.skytta@cancer.fi, tfn 044 298 2606 eller kontaktpersonen vid en regional cancerförening eller en nationell patientorganisation.