Gå direkt till innehållet

Behandling av dina personuppgifter i ärflighetsrådgivning

Cancerföreningen i Finland samlar in, behandlar och använder personuppgifter om dig genom vilka du kan bli direkt identifierad. Dina personuppgifter sparas i ärftlighetsrådgivningens personregister. Syftet med behandlingen av personuppgifter är att utreda din risk för ärftlig cancer och om det finns orsak att utreda en ärftlig cancerbenägenhet närmare. En sakkunnigläkare vid Cancerorganisationerna som är specialiserad på ärftlighet av cancer bedömer behovet av fortsatta undersökningar vid en enhet för klinisk genetik vid ett universitetssjukhus eller inom specialsjukvården. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke.

Du kan återta samtycket per e-post till adressen: neuvonta(at)cancer.fi eller per brev: Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors eller den regionala cancerföreningen.

Du blir ombedd att lämna följande personuppgifter till ärftlighetsrådgivningens personregister: namn, personbeteckning, adress, telefonnummer, e-post, födelseort och en uppgift om huruvida du har cancer. Dessutom frågas det efter din mors och fars förnamn, födelseår/personbeteckning, eventuell dödsdag, födelseort och om de har diagnostiserats med cancer, typen av cancer, vid vilken ålder de insjuknat i cancer och var cancern har behandlats. Du blir också ombedd att uppge dina egna syskons förnamn, födelseår, eventuella dödsdag, födelseort, hemkommun och huruvida någon av dem har haft cancer och i så fall vilken cancer, vid vilken ålder och var cancern har behandlats. Samma uppgifter begärs också om dina egna barn och om andra släktingar som haft cancer.

Du ombeds samtycka till att uppgifterna i släktträdet som ritats vid ärftlighetsrådgivningen förmedlas till sakkunnigläkaren för fortsatt bedömning.

En sakkunnigläkare vid Cancerorganisationerna som är specialiserad på ärftlighet av cancer bedömer behovet av fortsatta undersökningar och ger vid behov en remiss till ett universitetssjukhus. De uppgifter du lämnat kompletteras på universitetssjukhusets enhet för klinisk genetik.

En kopia av remissen och släktträdet blir kvar på Cancerföreningen i Finland och de förvaras i ett låsförsett skåp bakom låsförsedda dörrar i en lokalitet med passerkontroll. Den som behandlar uppgifterna har tystnadsplikt i sitt yrke.

Dina personuppgifter överförs eller överlämnas med ditt samtycke från sjukvårdaren på Cancerföreningen i Finland till en sakkunnigläkare som är specialiserad på ärftlighet av cancer och vid behov till enheten för klinisk genetik vid ett universitetssjukhus. Dina personuppgifter överförs inte utanför EU eller till internationella organisationer.

Den tid då dina personuppgifter förvaras grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009.

Du har rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få uppgifterna rättade
  • få uppgifterna raderade
  • begränsa behandlingen.

Du kan utöva dina rättigheter i första hand skriftligt per e-post till adressen neuvonta(at)cancer.fi eller per brev (Cancerföreningen i Finland, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors eller den regionala cancerföreningen) eller genom att personligen besöka Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen. Cancerföreningen i Finland eller den regionala cancerföreningen sänder svaren till den e-postadress eller adress som du uppgett. Du har också rätt att göra en anmälan om överträdelse av dataskyddsförordningen hos tillsynsmyndigheten. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6 våningen, Helsingfors, telefonväxel: 029 56 66700, e-post: tietosuoja(at)om.fi.

Vid behandlingen av dina personuppgifter förekommer varken automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgiftsansvarig: Cancerföreningen i Finland ry, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors

Kontaktperson i ärenden som gäller registret: Direktör för hälsoavdelningen Juha Heino, Unionsgatan 22, 00130 Helsingfors. juha.heino@cancer.fi tfn 050 3866 221

Dataskyddsombud: Tapio Luostarinen tapio.luostarinen@cancer.fi tfn 050 4647 028